Aukštojo mokslo strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Strateginių partnerysčių projektai skirti stiprinti aukštųjų mokyklų ir suinteresuotųjų šalių (įmonių, mokslinių tyrimų institutų, NVO, socialinių partnerių, vietos, regiono ar nacionalinio lygmens valstybinių įstaigų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti aukštojo mokslo kokybę ir naujoves.

Priklausomai nuo pasirinktų prioritetų, projektuose gali būti vykdoma įvairių rūšių veikla, pavyzdžiui:

 • novatoriškos praktikos švietimo, mokymo ir jaunimo srityje kūrimas, bandymas ir (arba) įgyvendinimas;
 • veikla, kuria sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti ir patvirtinti formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi būdais įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • regioninių institucijų bendradarbiavimo veikla siekiant skatinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų plėtrą ir jų integraciją į vietos ir regionų vystymosi veiksmus;
 • veikla, kuria negalią (specialiųjų poreikių) turintiems besimokantiems asmenims padedama įgyti atitinkamos pakopos išsilavinimą ir sudaromos palankesnės sąlygos pereiti į darbo rinką;
 • veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymo specialistus geriau parengti spręsti lygybės, įvairovės ir įtrauktiems problemas mokymosi aplinkoje ir juos įtraukti į tų problemų sprendimą;
 • tarptautinės iniciatyvos, kuriomis ugdoma verslumo mąstysena ir įgūdžiai, skatinant aktyvų pilietiškumą ir verslumą (įskaitant socialinį verslumą), ir kurias bendrai įgyvendina dvi ar daugiau jaunimo grupių iš skirtingų šalių.

Tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos

Jeigu padeda siekti projekto tikslų ir užtikrina projekto rezultatų kokybę, į strateginių partnerysčių projektus gali būti integruotos tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos. Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektuose galimi šie mokymo ar mokymosi veiklų tipai:

 • mišrus besimokančių asmenų mobilumas (fizinis mobilumas (nuo 5 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų) + virtualus mobilumas);
 • intensyvios studijų programos (nuo 5 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų);
 • trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai (nuo 3 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikis darbuotojų dėstymo arba mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.): dėstymo mobilumas (siunčia bet kuri projekte dalyvaujanti organizacija, priima tik aukštoji mokykla), mokymosi mobilumas (siunčia tik aukštoji mokykla, priima bet kuri projekte dalyvaujanti organizacija).

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas Strateginių partnerysčių projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu gali teikti bet kokia projekte dalyvaujanti organizacija (pavyzdžiui: mokslo ir studijų institucija; NVO; valstybinė arba privati, vidutinė arba didelė įmonė; mokslinių tyrimų institutas; asociacija ir kt.), įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.

Mokslo ir studijų institucijos, įsisteigusios kurioje nors Programos šalyje, privalo turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Dalyvaujančių organizacijų skaičius

 • Strateginių partnerysčių projekte privalo dalyvauti bent 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių.
 • Organizacijos iš šalių Partnerių gali dalyvauti strateginių partnerysčių projektuose tik tuo atveju, jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia esminės pridėtinės vertės.
 • Programos šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija.
 • Šalys Partnerės – visos likusios (ne Programos) šalys.

Projekto trukmė. Nuo 24 iki 36 mėnesių.

Paraiškų teikimas

Finansavimas

Projekto biudžetas formuojamas atsižvelgiant į projekto tikslus ir siekiamus rezultatus. Strateginių partnerysčių projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:

 • projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidos;
 • išlaidos tarptautiniams projekto partnerių susitikimams;
 • išlaidos intelektinių produktų kūrimui;
 • išlaidos sklaidos renginiams;
 • išlaidos tarptautinėms mokymo ar mokymosi veikloms;
 • išimtinės išlaidos;
 • išlaidos dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių.

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.