Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Studentų mobilumas gali būti:

 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje;
 • praktikos, kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje;
 • praktikos, kaip darbo patirties pabaigus studijas, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje (absolventų praktika).

Darbuotojų mobilumas gali būti:

 • dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje;
 • užsienio įmonės darbuotojo dėstymo vizitas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • mokymo vizitas užsienio įmonėje arba aukštojoje mokykloje.

Mobilumą įgyvendina dvi Programos šalių aukštosios mokyklos, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį (dalinėms studijoms arba dėstymo vizitams), arba siunčianti aukštoji mokykla ir priimanti įmonė (praktikai arba mokymo vizitams).

Siunčianti institucija skelbia ir organizuoja viešus konkursus programos „Erasmus+“ mobilumui užsienyje pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Jei konkursai darbuotojams neorganizuojami, galima vykdyti individualią atranką remiantis patvirtintomis dėstymo / mokymo programomis.

Pastaba: absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui, nors išvykstama jau po studijų.

Visi atrankos dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, gautų paraiškų skaičių ir atrankos rezultatus (pvz., interneto tinklalapyje). Konkursą laimėjusiems dalyviams tarptautinių ryšių skyriai organizuoja informacinius susirinkimus, paaiškina tolesnius veiksmus, sudaro sutartis ir rengia kitus reikiamus dokumentus (išsamesnė informacija pateikiama dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“)

Veiklos trukmė

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir absolventų praktika). Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų pabaigos.

 • Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių.
 • Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 • Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaičiuojant kelionės dienų).
 • Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.

Dalyviai

 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijose registruoti studentai.
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Jungtinė Karalystė, Turkija ir Šiaurės Makedonija.

Reikalavimai

Studijų ir dėstymo mobilumo atvejais, siunčianti ir priimanti aukštoji mokykla privalo pasirašyti Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį.

Finansavimas

Studentams

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpiu užsienyje.

„Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpiu užsienyje tiek gavę stipendiją, tiek ir jos negavę „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. Išvykstantiems studentams „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas.

Darbuotojams

Darbuotojams gali būti skiriama „Erasmus+“ dotacija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ vizito užsienyje laikotarpiu.

Darbuotojų kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę.

„Erasmus+“ studentų stipendijų ir darbuotojų pragyvenimo išlaidų dydžiai nurodyti prisegtuose dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“. 

Papildoma parama „Erasmus+“ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams ir darbuotojams, atrinktiems „Erasmus+“ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti.

Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.

Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Daugiau informacijos rasite atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.