Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Studentų mobilumas gali būti:

  • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje;
  • praktikos užsienio aukštojoje mokykloje arba viešojoje ar privačioje organizacijoje.

Darbuotojų mobilumas gali būti:

  • dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje;
  • mokymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje.

Mobilumą įgyvendina Programos šalies aukštoji mokykla ir šalies Partnerės aukštoji mokykla, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį.

Siunčianti institucija skelbia ir organizuoja viešus konkursus „Erasmus+“ programos mobilumui užsienyje pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Jei konkursai darbuotojams neorganizuojami, galima vykdyti individualią atranką, remiantis patvirtintomis dėstymo / mokymo programomis.

Visi atrankoje dalyvaujantys dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus (pvz., interneto tinklalapyje). Konkursą laimėjusiems dalyviams tarptautinių ryšių skyriai organizuoja informacinius susirinkimus, paaiškina tolesnius veiksmus, sudaro sutartis ir rengia kitus reikiamus dokumentus (išsamesnė informacija pateikiama dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“).

Veiklos trukmė

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (tiek mobilumas Programos šalyse, tiek ir tarptautinis).

  • Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių.
  • Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių (neįskaičiuojant kelionės dienų).
  • Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.
  • Studentų praktikų mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių. Jeigu praktika su studijomis, trukmė gali būti pratęsta nuo 3 iki 12 mėn.

Dalyviai

  • Lietuvos ir šalių Partnerių aukštosiose mokyklose registruoti nuolatinių studijų studentai.
  • Lietuvos ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 27 ES šalys, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija. 

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Siunčianti ir priimanti aukštoji mokykla privalo pasirašyti Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį.

Finansavimas

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje.

Tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius siunčiančiai institucijai „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje. „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje išvykstantiems studentams visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas.

Darbuotojams gali būti skiriama „Erasmus+“ dotacija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ vizito laikotarpiu užsienyje.

Kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę.

„Erasmus+“ studentų stipendijų ir darbuotojų pragyvenimo išlaidų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraišką.

Papildoma parama „Erasmus+“ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos / jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams ir darbuotojams, atrinktiems „Erasmus+“ mobilumui, toliau nurodytoms išlaidoms padengti.

Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, dėl kurių prašoma papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų reikės studijų/vizito užsienyje laikotarpiu. Parama grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.

Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms galimos, jei jos pagrįstos.

Daugiau informacijos rasite atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.