Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Strateginių partnerysčių projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti naujas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

Strateginių partnerysčių projektai gali būti dviejų tipų:

 • Inovacijas remiančios strateginės partnerystės: projektai turėtų sukurti novatoriškus produktus arba intensyviai platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai sukurtus produktus ar novatoriškas idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.
 • Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės: pagrindinis šių projektų tikslas – suteikti organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis. Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi juos atitinkamai skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą. Šie rezultatai ir veiklos finansuojami remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžetu.

Projekte gali būti vykdomos tokios veiklos:

 • švietimo įstaigų ir kitų organizacijų bendradarbiavimas;
 • dalijimasis bendrojo ugdymo gerąja praktika ir naujovėmis;
 • naujų bendrojo ugdymo metodikų ir mokomosios medžiagos kūrimas, perkėlimas ir pritaikymas;
 • mokymo ir mokymosi veiklos ir pan.

Mokymo ir mokymosi veiklų tipai ir trukmė:

 • trumpalaikiai mokinių grupių mainai (nuo 5 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikiai mokinių mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.);
 • mišrus besimokančiųjų mobilumas, kurį sudaro trumpalaikis fizinis mobilumas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių) ir virtualus mobilumas;
 • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymo(si) renginiai (nuo 3 dienų iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikiai mokymo arba dėstymo vizitai (nuo 2 iki 12 mėnesių).

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojai ir besimokantieji.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

 • Strateginių partnerysčių projektus gali vykdyti organizacijos įsikūrusios Programos šalyse.
 • Organizacijos, įsikūrusios šalyse Partnerėse, taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas projektui suteiks esminę pridėtinę vertę projektui.
 • Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

 • Ne mažiau nei 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių.
 • Išimtis taikoma bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektams, kuriuose privalo dalyvauti ne mažiau nei  2 organizacijos iš 2 skirtingų Programos šalių.

Finansavimas

Paraiškos teikėjas gali rinktis jiems aktualias išlaidas iš nurodytų kategorijų. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.