Erasmus+ aukštasis mokslas

Programos „Erasmus+“ projektais, skirtais aukštojo mokslo sektoriui, siekiama modernizuoti ir gerinti aukštąjį mokslą Europoje ir visame pasaulyje, kuriant, perduodant ir (arba) įgyvendinat novatorišką praktiką organizacijų, vietos, regiono, nacionaliniu ar Europos lygmeniu.

Sistemos lygmeniu pastarieji projektai turėtų skatinti modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas bei jaunimo politiką ir sustiprinti jų atsaką į pagrindinius nūdienos pasaulio iššūkius: užimtumą, ekonominį stabilumą ir augimą, taip pat socialinių, pilietinių ir tarpkultūrinių kompetencijų kėlimo poreikį, tarpkultūrinį dialogą, demokratines vertybes ir pagrindines teises, socialinę įtrauktį, nediskriminavimą ir aktyvų pilietiškumą, kritinį mąstymą ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą.

Remiamos šios veiklos:

  • novatoriškos praktikos, atitinkančios horizontaliuosius ir (arba) aukštojo mokslo sektoriaus prioritetus, kūrimas, bandymas ir (arba) įgyvendinimas konkrečioje švietimo, mokymo srityje (Strateginių partnerysčių projektai);
  • naujų, novatoriškų ir daugiadalykių mokymo ir (arba) mokymosi metodų kūrimas; aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumo skatinimas, jų verslumo įgūdžių ugdymas ir pan. (Žinių sąjungos projektai);
  • šalių Partnerių aukštojo mokslo modernizavimas, jo prieinamumo ir tarptautiškumo didinimas (Gebėjimų stiprinimo projektai).

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas Strateginių partnerysčių ir Žinių sąjungos projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu gali teikti bet kokia projekte dalyvaujanti organizacija (pvz. mokslo ir studijų institucija; NVO; valstybinė arba privati, vidutinė arba didelė įmonė; mokslinių tyrimų institutas ir kt.), įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.

Gebėjimų stiprinimo projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu paraiškas gali teikti: mokslo ir studijų institucija; mokslo ir studijų institucijų asociacija arba organizacija; struktūrinių projektų atveju: teisiškai pripažinta nacionalinė arba tarptautinė rektorių, dėstytojų arba studentų organizacija, įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje arba kurioje nors reikalavimus atitinkančioje šalyje Partnerėje. Pažymėtina, kad organizacijos iš Libijos, Sirijos (3-as regionas) ir Rusijos Federacijos (4-as regionas) Gebėjimų stiprinimo projektuose negali būti paraišką teikiančios organizacijos.

Mokslo ir studijų institucijos, įsisteigusios kurioje nors Programos šalyje, privalo turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Pavieniai asmenys teikti paraiškų savo vardu negali, todėl turi kreiptis į atstovaujamas organizacijas.

Projektų trukmė. Nuo 24 iki 36 mėnesių.

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama elektroniniu būdu kartą per metus.

Atrankos kriterijai

Visų projektų paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

  • projekto aktualumas (bendrųjų ir sektoriaus prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, planuojami konkretūs rezultatai ir pan.);
  • projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (darbo programos (pasirengimas projektui, jo įgyvendinimas, vertinimas, mobilumo veiklų organizavimas) parengimas, loginis projekto tikslų, numatytų veiklų, prašomo biudžeto ryšys ir pan.);
  • projekto grupės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (projekto partneriai ir jų indėlis, aiškus veiklų ir atsakomybių pasidalijimas, koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai ir pan.);
  • poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, rezultatų prieinamumo užtikrinimas, sklaidos planas ir pan.).