Erasmus+ bendrasis ugdymas

Programa „Erasmus+" padeda gerinti mokymo ir mokymosi kokybę Europos iki/mokyklinio ugdymo organizacijose, mokymo personalui suteikia galimybių tobulinti profesinius įgūdžius ir bendradarbiauti su partneriais Europoje. Programos veiklos leidžia plėtoti ir dalytis gerąja praktika bei naujovėmis, skatina bendradarbiavimą už mokyklos ribų ir kitose švietimo ir mokymo srityse.

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektų tikslas – įgyvendinti Europos strateginių dokumentų, tokių kaip „Europa 2020“ bei „Švietimas ir mokymas 2020“, bendruosius prioritetus:

 • gerinti jaunų žmonių, kuriems gresia mokyklos nebaigimas, mokymąsi;
 • lavinti jaunų žmonių nepakankamus bendruosius gebėjimus;
 • stiprinti ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę;
 • stiprinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti jų kvalifikaciją.

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektų uždaviniai – kurti, perkelti ir įgyvendinti  naujoves bei dalintis gerąja praktika mokyklose, vietinės ir regioninės valdžios institucijose, mokytojų rengimo ir kitose organizacijose.

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas gali teikti visų tipų organizacijos:

 • švietimo ir mokslo institucijos;
 • įmonės, socialiniai partneriai ir kiti profesinės veiklos atstovai, prekybos rūmai ir kitos profesinės organizacijos;
 • institucijos, teikiančios orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas;
 • valdžios institucijos;
 • mokslinių tyrimų centrai ir institucijos;
 • kultūros įstaigos;
 • pelno nesiekiančios organizacijos, savanoriškos institucijos, nevyriausybinės organizacijos.

Pavieniai asmenys teikti paraiškų negali.

Projekto trukmė. Nuo 12 iki 36 mėnesių.

Paraiškų teikimas

Atrankos kriterijai

Visų projektų paraiškos vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus:

 • projekto aktualumas (sektoriaus ir/ar bendrųjų ir sektoriaus prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, planuojami konkretūs rezultatai ir pan.);
 • kokybiškas projekto parengimas ir įgyvendinimas (darbo programos (pasirengimas projektui, jo įgyvendinimas, vertinimas, mobilumo veiklų organizavimas) parengimas, loginis projekto tikslų, numatytų veiklų, prašomo biudžeto ryšys ir pan.);
 • projekto komandos bendradarbiavimo kokybė (projekto partneriai ir jų indėlis, aiškus veiklų ir atsakomybių pasidalijimas, koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai ir pan.);
 • rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, rezultatų prieinamumo ir tęstinumo užtikrinimas, sklaidos planas ir pan.).