Erasmus+ profesinis mokymas

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių profesinio mokymo sektoriui skirtais projektais siekiama stiprinti profesinio mokymo sektoriaus Europoje bendradarbiavimą (įgyvendinant Briugės komunikato tikslus), didinti įsidarbinimo galimybes, gerinti bendruosius profesinio mokymo ir mokymosi sistemos dalyvių gebėjimus, prisidėti prie Europos ekonominės pažangos gerinimo, užtikrinti profesinio mokymo kokybę.

Remiamos šios veiklos:

 • patirties dalijimosi, profesinio mokymo metodikos ir mokomosios medžiagos kūrimo, perkėlimo ir pritaikymo jungtinių projektų vykdymas kartu su programoje dalyvaujančių šalių institucijomis (strateginių partnerysčių projektai);
 • bendras profesinio mokymo programų ir metodikų kūrimas ir įgyvendinimas pritaikant prie konkretaus sektoriaus poreikių (sektorių įgūdžių aljansų projektai).

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas gali teikti visų tipų organizacijos:

 • švietimo ir mokslo institucijos;
 • įmonės, socialiniai partneriai ir kiti profesinės veiklos atstovai, prekybos rūmai ir kitos profesinės organizacijos;
 • institucijos, teikiančios orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas;
 • valdžios institucijos;
 • mokslinių tyrimų centrai ir institucijos;
 • kultūros įstaigos;
 • pelno nesiekiančios organizacijos, savanoriškos institucijos, nevyriausybinės organizacijos.

Pavieniai asmenys teikti paraiškų negali.

Projekto trukmė

Nuo 12 iki 36 mėnesių.

Paraiškų teikimas

Atrankos kriterijai

Visų projektų paraiškos vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus:

 • projekto aktualumas (sektoriaus ir/ar bendrųjų prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, planuojami konkretūs rezultatai ir pan.);
 • kokybiškas projekto parengimas ir įgyvendinimas (darbo programos (pasirengimas projektui, jo įgyvendinimas, vertinimas, mobilumo veiklų organizavimas) parengimas, loginis projekto tikslų, numatytų veiklų, prašomo biudžeto ryšys ir pan.);
 • projekto komandos bendradarbiavimo kokybė (projekto partneriai ir jų indėlis, aiškus veiklų ir atsakomybių pasidalijimas, koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai ir pan.);
 • rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, rezultatų prieinamumo ir tęstinumo užtikrinimas, sklaidos planas ir pan.).