Erasmus+ suaugusiųjų švietimas

Programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriui skirtais darbuotojų mobilumo projektais siekiama tobulinti ir gilinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus.

„Erasmus+“ programa remia visų formų (formaliojo ir neformaliojo mokymo arba savaiminio mokymosi) neprofesinį (angl. non-vocational) suaugusiųjų švietimą.

Darbuotojų mobilumo veikla suteikia galimybių suaugusiųjų švietėjams ir kitiems suaugusiųjų švietimo institucijų bei visuomeninių organizacijų darbuotojams užsienyje dalyvauti mokymuose ir įgyti profesinės patirties.

Remiamos šios darbuotojų veiklos:

  • dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
  • darbo stebėjimas užsienio šalies suaugusiųjų švietimo organizacijoje partnerėje;
  • dėstymo vizitai užsienio šalies suaugusiųjų švietimo organizacijoje partnerėje.

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas gali teikti visos Lietuvos organizacijos, aktyviai veikiančios suaugusiųjų švietimo srityje.

Organizacijų, aktyviai veikiančių suaugusiųjų švietimo srityje, konsorciumo (ne mažiau nei 3 Lietuvos partneriai) koordinatorius.

Pavieniai asmenys teikti paraiškų negali.

Projekto trukmė. Nuo 1 iki 2 metų.

Paraiškų teikimas

Organizacija arba konsorciumas turi pateikti paraišką elektroninėje sistemoje.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kartą per metus.

Atrankos kriterijai

Visų projektų paraiškos vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus:

  • projekto aktualumas (bendrųjų ES ir sektoriaus prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, planuojami konkretūs rezultatai ir pan.);
  • projekto struktūros ir įgyvendinimo kokybė (projekto tikslų ir veiklų suderinamumas, Europos plėtros plano kokybė, pasirengimo projektui, projekto valdymo ir pagalbos dalyviams kokybė, dalyvių atrankos ir įtraukimo į mobilumo veiklas priemonių tinkamumas, dalyvaujančių institucijų ir suinteresuotų institucijų bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė ir pan.);
  • rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, rezultatų prieinamumas, konkretus sklaidos planas ir pan.).