Erasmus+ suaugusiųjų švietimas

Programa „Erasmus+“ siekiama gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę visoje Europoje. Ji suteikia galimybių suaugusiųjų švietėjams mokytis vieniems iš kitų, skatinti suaugusiųjų mokymąsi ir, plėtojant strateginės partnerystės projektus, gerinti suaugusiųjų mokymosi prieinamumą.

Programa „Erasmus+“ remia visų formų (formaliojo ir neformaliojo mokymo arba savaiminio mokymosi) neprofesinį (angl. non-vocational) suaugusiųjų švietimą.

Strateginės partnerystės projektų tikslas, bendradarbiaujant su kitais sektoriais, modernizuoti ir tobulinti suaugusiųjų švietimą, gerinti neformalaus ir savaiminio švietimo pripažinimą, tobulinti suaugusiųjų profesinio orientavimo sistemą, užtikrinti suaugusiųjų švietimo kokybę, įgyvendinti Europos strateginių dokumentų, tokių kaip „Europa 2020“ bei „Švietimas ir mokymas 2020“, bendruosius prioritetus.

Strateginių partnerysčių projektų uždaviniai:

 • suteikti suaugusiems kokybiško mokymo ir mokymosi galimybių;
 • stiprinti suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą, ypač bendrųjų gebėjimų, aktyvaus pilietiškumo ir pagrindinių kompetencijų (reikalingų įsidarbinimo ir užimtumo galimybėms plėsti) ugdymo srityse.

Bendradarbiavimo projektuose suaugusiųjų švietimo srityje aktyviai veikiančios programoje dalyvaujančių šalių institucijos turi galimybę dirbti su ne tik su kitų programoje dalyvaujančių šalių organizacijomis, bet ir kaimynystės šalyse Azijoje, Afrikoje, Balkanų šalyse ir Lotynų Amerikoje veikiančiomis organizacijomis ir taip gerinti švietimo programas.

Remiamos šios veiklos:

 • sektorių bendradarbiavimas dalijantis patirtimi ir gerąja praktika;
 • naujų programų, mokymo metodikų kūrimas, vertinimas ir pripažinimas;
 • bendrųjų gebėjimų ugdymas ir antrosios mokymosi galimybės suteikimas vyresnio amžiaus žmonėms;
 • suaugusiųjų mokymosi prieinamumo gerinimas;
 • suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir vietos, regiono valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas gali teikti visų tipų organizacijos:

 • švietimo ir mokslo institucijos;
 • įmonės, socialiniai partneriai ir kiti profesinės veiklos atstovai, prekybos rūmai ir kitos profesinės organizacijos;
 • institucijos, teikiančios orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas;
 • valdžios institucijos;
 • mokslinių tyrimų centrai ir institucijos;
 • kultūros įstaigos;
 • pelno nesiekiančios organizacijos, savanoriškos institucijos, nevyriausybinės organizacijos.

Pavieniai asmenys teikti paraiškų negali.

Projekto trukmė. Nuo 12 iki 36 mėnesių. .

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama elektroninėje sistemoje kartą per metus.

Atrankos kriterijai

Visų projektų paraiškos vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus:

 • projekto aktualumas (sektoriaus ir/ar bendrųjų prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, planuojami konkretūs rezultatai ir pan.);
 • kokybiškas projekto parengimas ir įgyvendinimas (darbo programos (pasirengimas projektui, jo įgyvendinimas, vertinimas, mobilumo veiklų organizavimas) parengimas, loginis projekto tikslų, numatytų veiklų, prašomo biudžeto ryšys ir pan.);
 • projekto komandos bendradarbiavimo kokybė (projekto partneriai ir jų indėlis, aiškus veiklų ir atsakomybių pasidalijimas, koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai ir pan.);
 • rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, rezultatų prieinamumo ir tęstinumo užtikrinimas, sklaidos planas ir pan.).