KA1 - Mobilumas mokymosi tikslais

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

 • mobilumo mokymosi tikslais projektai, pagal kuriuos studentams, stažuotojams, jauniems žmonėms ir savanoriams, taip pat dėstytojams, bendrųjų dalykų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims, švietimo įstaigų darbuotojams ir pilietinės visuomenės organizacijoms siūlomos galimybės įgyti mokymosi ir (arba) profesinės patirties kitoje šalyje;
 • Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų programos: aukšto lygio integruotos tarptautinės studijų programos, kurias vykdo mokslo ir studijų institucijų konsorciumai, geriausiems pasaulyje magistrantūros studentams skiriantys stipendijas visam studijų, kurias užbaigus įgyjamas kvalifikacinis arba mokslo laipsnis, laikotarpiui;
 • Erasmus+ paskolos magistrantūros studijoms: aukštojo mokslo studentai iš Programos šalių gali gauti garantuojamą paskolą, kad galėtų vykti į užsienį visam magistrantūros studijų, kurias užbaigus įgyjamas kvalifikacinis arba mokslo laipsnis, laikotarpiui. Studentai turėtų patys kreiptis į šalies bankus arba studentų paskolų agentūras.

 

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiamais veiksmais jų dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms, taip pat politikos sistemoms, pagal kurias ta veikla yra rengiama, turėtų būti padarytas teigiamas ir ilgalaikis poveikis.

Kalbant apie studentus, stažuotojus, gamybinę praktiką atliekančius asmenis, jaunuolius ir savanorius, pagal šį pagrindinį veiksmą remiamos mobilumo veiklos rezultatai turėtų būti tokie:

 • geresni mokymosi rezultatai;
 • didesnės įsidarbinimo galimybės ir geresnės karjeros perspektyvos;
 • labiau išugdytas iniciatyvumas ir verslumas;
 • aktyvesnis naudojimasis savo teisėmis ir didesnė savigarba;
 • geresnės užsienio kalbos (-ų) žinios;
 • geresnis kitų kultūrų supratimas;
 • aktyvesnis dalyvavimas visuomenės gyvenime;
 • geresnis Europos projekto ir ES vertybių supratimas;
 • po užsienyje pagal mobilumo projektą praleisto laikotarpio padidėjusi motyvacija dalyvauti būsimuose (formaliojo švietimo / neformaliojo ugdymo) švietimo ar mokymo projektuose.

Kalbant apie švietimo, mokymo ir jaunimo sričių darbuotojus, su jaunimu dirbančius asmenis ir minėtos srities specialistus, tikimasi tokių mobilumo veiklos rezultatų:

 • didesnė kompetencija, susijusi su jų profesiniu profiliu (mokymo, rengimo, darbo su jaunimu ir t. t.);
 • geresnis švietimo, mokymo ar su jaunimo reikalais susijusios praktikos, politikos ir sistemų įvairiose šalyse supratimas;
 • geresnis gebėjimas skatinti pokyčius siekiant modernizuoti švietimo organizacijas ir atverti jas tarptautinei besimokančiųjų bendruomenei;
 • geresnis formaliojo švietimo ir neformaliojo ugdymo, profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajų supratimas;
 • geresnė studentams, stažuotojams, gamybinę praktiką atliekantiems asmenims, moksleiviams, suaugusiems besimokantiems asmenims, jaunuoliams ir savanoriams skirto darbo ir veiklos kokybė;
 • geresnis socialinės, kalbų ir kultūrų įvairovės supratimas ir geresnis gebėjimas tinkamai į ją atsižvelgti;
 • geresnis gebėjimas atsižvelgti į palankių sąlygų neturinčių besimokančių asmenų poreikius;
 • didesnė parama besimokančių asmenų mobilumo veiklai ir jos skatinimas;
 • didesnės galimybės profesiniam tobulėjimui ir karjeros raidai;
 • geresnės užsienio kalbos (-ų) žinios; didesnė motyvacija ir pasitenkinimas kasdieniame darbe.

Be to, tikimasi, kad pagal šį veiksmą remiama veikla bus pasiekti tokie dalyvaujančių organizacijų rezultatai:

 • didesnis pajėgumas veikti ES ir (arba) tarptautiniu lygmeniu: geresni valdymo įgūdžiai ir tarptautiškumo strategija, tvirtesnis bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių, didesnis finansinių išteklių (kitokių nei ES lėšų) paskirstymas ES ir (arba) tarptautiniams projektams organizuoti, geresnė ES ir (arba) tarptautinių projektų parengimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir tolesnės susijusios veiklos kokybė;
 • novatoriška ir geresnė į tikslines grupes orientuota veikla, pvz., teikiant studentams, stažuotojams, gamybinę praktiką atliekantiems asmenims, jaunuoliams ir savanoriams patrauklesnes programas, atitinkančias jų poreikius ir lūkesčius, užtikrinant geresnę mokymo ir rengimo darbuotojų kvalifikaciją, taikant patobulintus mokymosi užsienyje laikotarpiais įgytos kompetencijos pripažinimo ir patvirtinimo procesus, vykdant veiksmingesnę veiklą, naudingą vietos bendruomenėms, taikant patobulintus darbo su jaunimu metodus ir praktiką, kuria siekiama skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą ir (arba) skirti dėmesį palankių sąlygų neturinčioms grupėms, ir t. t.;
 • šiuolaikiškesnė, dinamiškesnė, atsakingesnė ir profesionalesnė aplinka organizacijos viduje: pasirengimas integruoti gerąją patirtį ir naujus metodus į kasdienę veiklą, atvirumas sąveikai su organizacijomis, veikiančiomis skirtingose socialinėse, švietimo ir užimtumo srityse, strateginis darbuotojų profesinio tobulėjimo planavimas atsižvelgiant į jų asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus; jei tai svarbu, gebėjimas pritraukti geriausius studentus ir akademinius darbuotojus iš viso pasaulio.

Tikimasi, kad ilgainiui keli tūkstančiai projektų, paremtų pagal šį pagrindinį veiksmą, bendrai padarys poveikį dalyvaujančių šalių švietimo, mokymo ir jaunimo sistemoms, taigi paskatins imtis politikos reformų ir padės pritraukti naujų išteklių mobilumo galimybėms Europoje ir už jos ribų.