KA3 - Politinių reformų rėmimas

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Jaunimo strategijos tikslus.

Organizacijos padės gerinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų Europoje kokybę ir skatins tarpvalstybinį mokymąsi bei valdžios institucijų bendradarbiavimą. Jos taip pat padės kurti pagrindą, kuris būtinas formuojant faktais grindžiamą politiką, ir tinklus bei priemones, padedančius politiką įgyvendinti.

Išsamesnės informacijos galima rasti Europos Komisijos, vykdomosios agentūros ir nacionalinių agentūrų svetainėse. Programos „Erasmus+“ paraiškos KA3 veiksmui yra teikiamos Vykdomajai agentūrai, informaciją apie šiuo metu paskelbtus kvietimus galite rasti paspaudus šią nuorodą.

 

Žinių švietimo, mokymo ir jaunimo srityse projektai, kurie apima duomenų rinkimą, analizę ir tarpusavio mokymąsi. Visų pirma jie susiję su:

 • patirtimi, susijusia su konkrečiomis temomis ir šalimis, studijomis politikos ir reformų klausimais, įskaitant veiklą, kurią vykdo Eurydice tinklas;
 • parama šalių dalyvavimui Europos (tarptautiniuose) tyrimuose, kuriuose siekiama stebėti konkrečias tendencijas ir pokyčius, įskaitant kalbinės kompetencijos ugdymo Europoje raidą;
 • ES pirmininkavimo renginiais, konferencijomis ir aukšto lygio susitikimais;
 • dalijimusi gerąja patirtimi, tarpusavio mokymusi;
 • parama atvirojo koordinavimo metodo įgyvendinimui.

Politikos inovacijų iniciatyvos, kuriomis siekiama kurti naujas politikos kryptis arba pasirengti jas įgyvendinti. Šioms iniciatyvoms įgyvendinti skelbiami konkretūs vykdomosios agentūros administruojami kvietimai teikti paraiškas dėl: a) perspektyvaus bendradarbiavimo projektų politikos kūrimo srityje, b) Europos politikos bandomųjų projektų, kurių metu aukšto lygio valdžios institucijos keliose šalyse atliktų tyrimus, remiantis patikimais vertinimo metodais.

Parama Europos politikos priemonėms, ypatingai:

 • skaidrumo priemonėms (įgūdžių ir kvalifikacijos) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumui ir pripažinimui, taip pat kreditų perkėlimui užtikrinti, skatinti kokybės užtikrinimą ir remti įgūdžių valdymą ir orientavimą. Į šį veiksmą taip pat įtraukiami tinklai, teikiantys paramą toms priemonėms diegti;
 • žinių apie įgūdžius rinkimui siekiant plėtoti ir remti Europos priemones, tokias kaip ES įgūdžių panorama (internetinė platforma);
 • tinklams, remiantiems konkrečias politikos sritis, kaip antai raštingumo ir suaugusiųjų mokymosi, taip pat darbo su jaunimu ir jaunimo informavimo (SALTO ir Eurodesk);
 • tikslinėms aukštojo mokslo priemonėms – priemonių, tokių kaip U-Multirank, plėtojimui ir rėmimui, paramai Bolonijos procesui arba išoriniam aukštojo mokslo matmeniui, nacionalinėms aukštojo mokslo reformos ekspertų grupėms kaimyninėse ir plėtros šalyse, taip pat Rusijoje ir Centrinėje Azijoje;
 • tikslinėms PM priemonėms mobilumo PM chartijai įgyvendinti siekiant kelti organizuojamo mobilumo kokybės lygį ir remti už gamybinę praktiką atsakingas nacionalines institucijas joms siekiant gerinti gamybinės praktikos kokybę ir pasiūlą visoje Europoje.

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai EBPO ir Europos Taryba. Pagal šį veiksmą taip pat skatinamas politinis dialogas su šalimis Partnerėmis ir tarptautinio Europos aukštojo mokslo patrauklumo skatinimas visame pasaulyje. Pagal jį taip pat remiamas Aukštojo mokslo reformos ekspertų ES kaimyninėse šalyse Partnerėse tinklas ir tarptautinės absolventų asociacijos.

Suinteresuotųjų šalių dialogo, politikos ir Programos skatinimas, įskaitant:

 • bendradarbiavimą su pilietine visuomene remiant Europos nevyriausybines organizacijas ir visą ES apimančius tinklus švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, kuriam plėtoti skelbiamas konkretus vykdomosios agentūros administruojamas kvietimas teikti paraiškas;
 • viešuosius renginius, susitikimus, diskusijas ir konsultacijas su politikais ir suinteresuotomis šalimis aktualiais politikos klausimais (kaip antai Švietimo, mokymo ir jaunimo forumas arba Europos jaunimo savaitė);
 • struktūrinį dialogą jaunimo srityje, įskaitant paramą nacionalinėms darbo grupėms, taip pat susitikimus, kuriais skatinamas jaunimo ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų dialogas (žr. tolesnį skirsnį);
 • informuotumo apie politikos rezultatus ir prioritetus, apie programą „Erasmus+“, jos rezultatus ir galimą sąveiką su kitomis ES programomis, visų pirma Europos struktūrinių ir investicinių fondų, didinimo, informavimo ir sklaidos veiklą.

Pagal šį pagrindinį veiksmą įgyvendinamais veiksmais siekiama:

 • gerinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų kokybę, veiksmingumą ir lygybę taikant atvirąjį koordinavimo metodą, remti bendrųjų ir konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, pateikiamų pagal Europos semestro rezultatus, įgyvendinimą;
 • skatinti tarptautinį kompetentingų institucijų bendradarbiavimą aukščiausiu politiniu lygmeniu ir jų tarpusavio mokymąsi siekiant išbandyti sistemas, struktūras ir procesus ir juos gerinti;
 • plėtoti žinias – visų pirma tarpusavio mokymosi būdu – ir analitinius gebėjimus siekiant paremti įrodymais pagrįstą politiką pagal Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą (ET 2020), Europos jaunimo strategiją ir specialias politines darbotvarkes, kaip antai Bolonijos ir Kopenhagos procesus;
 • teikti patikimus palyginamuosius tarptautinius duomenis ir atitinkamą antrinę analizę, kuri būtų naudojama formuojant Europos ir nacionalinę politiką ir sudarytų sąlygas lengviau surinkti esminius duomenis ir juos įvertinti siekiant vertinti ir stebėti, kaip įgyvendinama novatoriška politika, taip pat skatinti perteikiamumą ir išplečiamumą;
 • remti Europos tinklus ir diegti priemones, kuriomis būtų skatinamas formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi būdais įgytų įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumas ir pripažinimas ir būtų paruošta dirva sukurti Europos įgūdžių ir kvalifikacijų erdvę;
 • remti aktyvų pilietinės visuomenės tinklų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą įgyvendinant politiką;
 • remti struktūrinį dialogą su jaunimu ir skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratiniame gyvenime;
 • remti Programos šalių ir šalių Partnerių politikų, praktikuojančių specialistų ir suinteresuotųjų šalių keitimąsi gerąja patirtimi, dialogą, tarpusavio mokymąsi ir bendradarbiavimą;
 • didinti informuotumą apie Europos politikos ir programos „Erasmus+“ rezultatus, skatinti juos naudoti vietos, regionų ar nacionaliniu lygmeniu. Gerinti Europos aukštojo mokslo įvaizdį ir jo patrauklumą visame pasaulyje;
 • skatinti sąveiką su kitomis ES programomis, kaip antai su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais, taip pat su nacionaliniu ar regionų lygmeniu įgyvendinamomis finansavimo sistemomis.