Profesinio mokymo mobilumo chartija

Veiklos pobūdis

Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija skirta skatinti organizacijas, kurios organizuodamos profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumą yra pasiekusios kokybiškų rezultatų, toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo strategijas.

Tokiomis strategijomis profesinio mokymo įstaigos skatinamos ne tik į mokymo programas įtrauki kokybišką mobilumo veiklą kitoje „Erasmus+“ Programos šalyje, bet ir plėtoti tarptautinius ryšius, kuriant tinklus su kitų šalių įstaigomis, skatinant užsienio kalbų mokymą(si) ir taikant platesnį negu nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą.

Turintiems „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartiją nuo 2016 m. bus taikoma supaprastinta tvarka teikti paraiškas pagal programos „Erasmus+“: profesinis mokymas pirmą pagrindinį veiksmą (KA1), kuriuo finansuojamas profesinių mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumas. Tuo pačiu siekiama didinti profesinio mokymo įstaigų pajėgumą organizuoti kokybišką besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumą.

Veiklos trukmė

Profesinio mokymo mobilumo chartija yra suteikiama visam „Erasmus+“ programos laikotarpiui, o ją gavusios organizacijos stebimos, ar laikomasi reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei organizacija nesilaiko įsipareigojimų, „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija gali būti atimti.

Dalyviai

Dalyvaujančioji organizacija gali būti:

  • bet kokia valstybinė arba privati organizacija, veikianti profesinio mokymo srityje (apibrėžiama kaip profesinio mokymo organizacija), arba
  • bet kokia valstybinė ar privati organizacija, veikianti darbo rinkoje.

Paraiškas gali teikti organizacijos, kurios įgyvendino (koordinavo) bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci" programą ir (arba) programą „Erasmus+“.

Paraišką profesinio mobilumo chartijai gauti gali teikti atskira organizacija arba konsorciumas, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3 siunčiančios organizacijos.

Jei paraišką teikia konsorciumas, visas konsorciumas arba kiekviena atskira jam priklausanti organizacija turi būti įgyvendinę (koordinavę) bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci" programą ir (arba) programą „Erasmus+“.

Kiekvieno iš trijų paskutinių užbaigtų 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programos ir (arba) programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo projektų (koordinuotų) biudžeto panaudojimo lygis turi būti ne mažesnis kaip 80 proc.

Institucija kartu su paraiška turi pateikti dokumentą, kuriame išsamiai išdėstyta institucijos tarptautiškumo strategija, įskaitant planuojamus  tarptautinius mobilumus.

Finansavimas

Profesinio mokymo mobilumo chartijos suteikimas nereiškia tiesioginio finansavimo.  Chartiją gavusi įstaiga kiekvienų metų konkursui gali teikti supaprastintą „Erasmus+“: profesinio mokymo pirmo pagrindinio veiksmo (KA1) paraišką mokinių ir personalo mobilumo finansavimui gauti.

Chartijos neturinčios profesinio mokymo įstaigos  gali teikti mobilumo projektų finansavimo paraiškas įprastu būdu pagal „Erasmus+“: profesinis mokymas pirmą pagrindinį veiksmą (KA1), kuriuo skatinamas profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumas.

2019 m. kvietimą teikti paraiškas Profesinio mokymo mobilumo chartijai galite rasti čia.