Profesinio mokymo mokinių mobilumo projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Profesinio mokymo institucijų mokinių, pameistrių, profesinių mokyklų absolventų darbinė praktika užsienio įmonėse ar profesinio mokymo institucijose.

Mobilumą vykdo bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios Lietuvos profesinio mokymo institucijos ir užsienio priimančios organizacijos – įmonės arba institucijos, veikiančios profesinio mokymo srityje.

Siunčianti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką „Erasmus+“ programos praktikai užsienyje pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą projekto paraiškoje. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Absolventai praktiką turi atlikti per 1 metus po mokslų profesinio mokymo institucijoje baigimo. Jie gali būti renkami dar nepasibaigus mokymosi laikotarpiui, nors išvyksta jau mokslui pasibaigus.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašoma praktikos sutartis (angl. Training Agreement), kurioje nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios įmonės/institucijos patvirtinta praktikos programa, praktikos laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

Veiklos trukmė

  • Profesinio mokymo institucijų mokinių, pameistrių, profesinių mokyklų absolventų praktika užsienyje trunka nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių.
  • Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po mokslo baigimo.

Dalyviai

  • Lietuvos profesinio mokymo institucijų mokiniai, pameistriai, profesinių mokyklų absolventai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

  • Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

  • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
  • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas;
  • projekto įgyvendinimo išlaidos (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių);
  • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas;
  • išlaidos mobilumo dalyvių specialiesiems poreikiams (skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį).