Sektorių įgūdžių sąjungos

Veiklos pobūdis

Pagal šią centralizuotą programą finansuojami tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatą nukreipti projektai, kurių tikslas kurti ir įgyvendinti bendras profesinio mokymo programas ir metodikas, pritaikant prie konkretaus sektoriaus poreikių. Sektoriai, kurie atitinkamais metais gali dalyvauti konkurse, skelbiami kiekvienų metų kvietime teikti paraiškas. Projekte planuojamos tokios veiklos: trūkstamų įgūdžių nustatymas, profesinio mokymo programų, kvalifikacijų standartų kūrimas, mokymosi rezultatų pripažinimas ir įskaitymas.

Pagrindiniai tokių projektų akcentai – naujovės, tvarumas ir poveikis.

Išsamesnė informacija skelbiama:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/business_en.htm

Veiklos trukmė

Nuo 12 iki 36 mėnesių.

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Konsorciumus sudaro mažiausiai 9 organizacijos iš 3 šalių (iš jų mažiausiai 2 organizacijos turi būti iš Programos šalių, bent 1 profesinio mokymo institucija, 1 sektoriaus ekspertė, 1 valdžios institucija).

Finansavimas

Finansinė dotacija skiriama projekto vykdymo ir papildomoms vykdomų mobilumų (kelionės ir gyvenimo) išlaidoms padengti.

Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų akademinių metų kvietime teikti paraiškas.