Sportas

Pagal šį Programos vadovą sporto srityje įgyvendinami šie veiksmai:

  • bendradarbiavimo partnerystės projektai;
  • Europos ne pelno siekiantys sporto renginiai.

Be to, pagal programą „Erasmus+“ taip pat remiami veiksmai, kuriais siekiama sustiprinti politikos kūrimui naudojamą įrodymų bazę (studijos, duomenų rinkimas, tyrimai ir t. t.) ir skatinti dialogą su atitinkamais Europos suinteresuotaisiais subjektais (ES sporto forumas, ES Tarybai pirmininkaujančių šalių organizuojami renginiai, konferencijos, susitikimai, seminarai ir t. t.). Šiuos veiksmus Europos Komisija įgyvendins tiesiogiai arba per vykdančiąją agentūrą.

Programa „Erasmus+“ sporto srityje siekiama šių konkrečiųjų tikslų:

  • įveikti tokias tarpvalstybines grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties, smurtas ir įvairaus pobūdžio netolerancija ir diskriminacija;
  • skatinti ir remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą;
  • skatinant visuomenę sportuoti ir užtikrinant vienodas galimybes sportuoti visiems, remti savanorišką veiklą sporto srityje ir socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir informuotumą apie sveikatinamosios fizinės veiklos svarbą.

Kaip nustatyta „Erasmus+“ reglamente, daugiausia dėmesio turi būti skiriama mėgėjiškam sportui.

Tikimasi, kad vykdant veiksmus sporto srityje ir kaupiant patirtį bei žinias įvairiais poveikį sportui Europos lygmeniu darančiais klausimais, dalijantis ta patirtimi ir žiniomis ir jas skleidžiant bus padėta plėtoti šios srities europinį matmenį.

Galiausiai įgyvendinant pagal programą „Erasmus+“ remiamus sporto projektus turėtų padidėti dalyvavimas sporto ir fizinėje bei savanoriškoje veikloje.

Kalbant konkrečiau:

  • Programos šalyse turėtų pagerėti žinios ir informuotumas apie sportą ir fizinę veiklą;
  • turėtų padidėti informuotumas apie sporto vaidmenį skatinant socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą;
  • turėtų sustiprėti sporto ir fizinės veiklos srityje veikiančių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimas;
  • sporto ir kitos susijusios organizacijos iš įvairių Programos šalių turėtų aktyviau dalyvauti išplėstų tinklų veikloje;
  • turėtų būti aktyviau dalijamasi gerąja patirtimi.

Tikimasi, kad sporto srityje vykdomais veiksmais bus padėta įgyvendinti Europos sporto savaitės iniciatyvą, kurią Komisija, atsižvelgusi į mažėjančius dalyvavimo rodiklius, paskelbė siekdama Europos Sąjungoje skatinti sportavimą ir fizinį aktyvumą.

Ilgainiui Europos sporto savaitės iniciatyva bus vis labiau plėtojama. Galiausiai sporto savaitę planuojama organizuoti pagal nustatytą tvarkaraštį (2-ą rugsėjo mėn. savaitę), į kurį būtų įtrauktas oficialus atidarymas, pagrindinis renginys ir 3–5 diskusijų dienos, kiekviena iš jų būtų skirta kitokiai prioritetinei temai (pvz., sportas ir mokyklos, sportas ir įmonės, sportas ir neįgalieji ir t. t.). Be kitos veiklos, įgyvendinant Europos sporto savaitės iniciatyvą bus skatinama vykdyti tarpvalstybinę informuotumo didinimo veiklą.

Pirmoji Europos sporto savaitė bus surengta 2015 m. rugsėjo mėn. ES lygmeniu Europos sporto savaitė vyks 2015 m. rugsėjo 7–13 d. Europos sporto savaitės nacionaliniai renginiai gali vykti 2015 m. rugsėjo 7–30 d.

Išsamesnės informacijos apie 2015 m. Europos sporto savaitę, įskaitant prioritetines temas, galima rasti svetainėje http://ec.europa.eu/sport/events/2015/sport-week_en.htm.