Strateginės partnerystės jaunimo srityje

SUSIJĘ DOKUMENTAI

REMIAMOS VEIKLOS

 • Tarpsektorinis bendradarbiavimas;
 • inovatyvios patirties plėtra, perdavimas ir įgyvendinimas;
 • iniciatyvos, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI
Paraišką gali teikti bet kuri viešoji arba privati organizacija.

PROJEKTO TRUKMĖ
6 mėnesiai – 3 metai.

REIKALAVIMAI

 • Vieta: veikla turi būti vykdoma strateginių partnerysčių projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse.
 • Dalyvaujančios organizacijos: bent 2 organizacijos iš bent 2 skirtingų Programos šalių. Dalyvauti gali Programos šalys ir šalys Partnerės, jei yra pastarųjų dalyvavimo pridėtinė vertė (ją reikia pagrįsti).
 • Dalyviai: dalyvių amžius ir skaičius neribojamas*.

Jeigu strateginių partnerysčių projektuose numatoma tarptautinė mokymo(si) veikla, turi būti laikomasi ir šių kriterijų:

 • Ilgalaikio su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumo trukmė 2–12 mėn.
 • Reikalavimų neatitinka ilgalaikis su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumas, kai atvykstama iš šalių Partnerių arba vykstama į šalis Partneres.
 • * Dalyvių skaičius: tik gerosios praktikos mainus remiančioms strateginėms partnerystėms (jaunimo iniciatyvoms) – vieno projekto metu finansuojama ne daugiau kaip 100 dalyvių (įskaitant lydinčius asmenis).

JAUNIMO POLITIKOS KONTEKSTUI LIETUVOJE AKTUALIOS TEMOS 

Agentūra, išanalizavusi „Erasmus+“ jaunimo sričiai teiktų ir finansuotų projektų temas 2014–2019 metais, rekomenduoja strateginių partnerysčių veiksmui 2020 m. teikti paraiškas mažiau padengtomis, tačiau Lietuvos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu kontekstui aktualiomis temomis. Jų sąrašas:

1. Darbo su jaunimu formų ir metodų  plėtojimas: darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas; jaunimo informavimas ir konsultavimas; išmaniojo darbo su jaunimu (digital youth work) metodikos pritaikymas darbo su jaunimu formose. Tikslai:

 • stiprinti jau plėtojamas darbo su jaunimu formas, bei skatinti kitų, Lietuvoje naujų, darbo su jaunimu formų kokybės gerinimą. 
 • užtikrinti nuoseklų jaunimo darbuotojų kompetencijų kėlimą, įskaitant mentorystės įgūdžių ugdymą, siekiant darbo su jaunimu inovacijų plėtros ir kokybės
 • naujų darbo su jaunimu metodikų, neformaliojo ugdymo priemonių ir/ar neformalaus ugdymo proceso rezultatų pripažinimo įrankių kūrimas.

2. Darbo su specialiųjų poreikių, pažeidžiamomis jaunimo grupėmis plėtojimas (įvairaus pobūdžio sutrikimai, pvz. autizmo spektro; fizinę, protinę negalią turintys), įskaitant kompleksinių paslaugų kūrimą ir teikimą jaunimui (palydimoji globa, konsultavimas, palaikymas). Tikslas: užtikrinti šios tikslinės auditorijos įtraukimą, įgalinimą ir paslaugų prieinamumą visiems jaunuoliams, neišskiriant jaunuolių dėl socialinės, materialinės, ekonominės ar kitos padėties. 

3. Jaunimo psichologinės psichikos ir fizinės sveikatos stiprinimas: savižudybių bei patyčių prevencija, lytiškumo ugdymas, fizinės sveikatos edukacija, psichikos ir emocinės sveikatos raštingumo ugdymas. Tikslai:

 • užtikrinti kokybišką darbą su jaunimu, didinti jaunimo sąmoningumą fizinės ir psichikos sveikatos klausimais, 
 • ugdyti organizacijų ir institucijų sisteminį gebėjimą ir galimybes gauti paslaugas, atliepiant jauno žmogaus poreikius.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI 2020 METAIS:

 • I teikimas - iki 2020 m. vasario 5 d. 13 val. Lietuvos laiku, kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
 • II teikimas - iki 2020 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku, kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
 • III teikimas - iki 2020 m. spalio 1 d. 13 val. Lietuvos laiku, kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Finansuotų projektų aprašymus, dalyvaujančias organizacijas, jų kontaktus ir projektų rezultatus galite rasti „Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje (informacija pateikiama anglų kalba).

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.