Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į projekto tikslus ir struktūrą, strateginių partnerysčių projektai gali būti dviejų tipų:

 1. Inovacijas remiančios strateginės partnerystės: projektai turėtų sukurti novatoriškus produktus arba intensyviai platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai sukurtus produktus ar novatoriškas idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.
 2. Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės: pagrindinis šių projektų tikslas – suteikti organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis. Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi juos atitinkamai skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą. Šie rezultatai ir veiklos finansuojami remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžetu.

 

Priklausomai nuo pasirinktų prioritetų, projektuose gali būti vykdoma įvairių rūšių veikla, pavyzdžiui:

 • veikla, kuria stiprinamas organizacijų bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas;
 • novatoriškos praktikos švietimo, mokymo ir jaunimo srityje kūrimas, bandymas ir (arba) įgyvendinimas;
 • veikla, kuria sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti ir patvirtinti formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi būdais įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • regioninių institucijų bendradarbiavimo veikla siekiant skatinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų plėtrą ir jų integraciją į vietos ir regionų vystymosi veiksmus;
 • veikla, kuria negalią (specialiųjų poreikių) turintiems besimokantiems asmenims padedama įgyti atitinkamos pakopos išsilavinimą ir sudaromos palankesnės sąlygos pereiti į darbo rinką;
 • veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymo specialistus geriau parengti spręsti lygybės, įvairovės ir įtrauktiems problemas mokymosi aplinkoje ir juos įtraukti į tų problemų sprendimą;
 • tarptautinės iniciatyvos, kuriomis ugdoma verslumo mąstysena ir įgūdžiai, skatinant aktyvų pilietiškumą ir verslumą (įskaitant socialinį verslumą), ir kurias bendrai įgyvendina dvi ar daugiau jaunimo grupių iš skirtingų šalių.

Tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos

Pagal strateginių partnerysčių projektus taip pat gali būti organizuojama tarptautinė mokymo ar mokymosi veikla, jeigu tokia veikla padeda siekti projekto tikslų

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektuose galimi šie mokymo ar mokymosi veiklų tipai:

 • mišrus besimokančių asmenų mobilumas (fizinis mobilumas (nuo 5 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų) + virtualus mobilumas);
 • trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai (nuo 3 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikis darbuotojų dėstymo arba mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.)

Dalyviai

Įgyvendinant su suaugusiųjų švietimo sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra tokios: neprofesinio suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojai ir šiose įstaigose besimokantys asmenys, neprofesinio suaugusiųjų švietimo organizacijų nariai, specialybės mokytojai;

Šalys, kuriose gali vykti veiklos.

 • Strateginių partnerysčių projektus gali įgyvendinti Programos šalyse įsikūrusios organizacijos.
 • Šalių Partnerių organizacijos taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks projektui esminę pridėtinę vertę.
 • Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Ne mažiau kaip 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių. Paraišką gali teikti bet kokia dalyvaujančioji institucija, įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.

Finansavimas

Projekto biudžetas formuojamas atsižvelgiant į projekto tikslus ir siekiamus rezultatus. Strateginių partnerysčių projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:

 • projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidos;
 • išlaidos tarptautiniams projekto partnerių susitikimams;
 • išlaidos intelektinių produktų kūrimui;
 • išlaidos sklaidos renginiams;
 • išlaidos tarptautinėms mokymo ar mokymosi veikloms;
 • išimtinės išlaidos;
 • išlaidos dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių.

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.