Švietimas ir mokymas

Programa Erasmus+ švietimo ir mokymo srityje siekiama šių konkrečiųjų tikslų:

 • kelti pagrindinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, ypač atsižvelgiant į jų aktualumą darbo rinkai ir jų įnašą užtikrinant visuomenės sanglaudą, visų pirma teikiant daugiau mobilumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo ir mokymo sektorių ir darbo aplinkos bendradarbiavimą;
 • skatinti kokybę, inovacijas, meistriškumą ir tarptautiškumą švietimo ir mokymo įstaigų lygiu, visų pirma plėtojant sustiprintą tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;
 • remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės, skirtos papildyti nacionalinio lygmens politikos reformas ir remti švietimo ir mokymo sistemų modernizaciją, kūrimą ir didinti informuotumą apie ją, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudojant ES skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemones ir skleidžiant gerąją patirtį;
 • didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį, visų pirma užtikrinant Programos šalių ir šalių Partnerių įstaigų bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir aukštojo mokslo lygmeniu didinant Europos mokslo ir studijų institucijų patrauklumą ir remiant Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų mobilumo ir bendradarbiavimo tarp jų skatinimą ir tikslingai didinant šalių Partnerių pajėgumą remiant ES išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus;
 • gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti didelę ES kalbų įvairovę ir įvairių kultūrų supratimą.

Skirsniuose „KA1 - Asmenų mokymosi mobilumas“, „KA2 - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“ ir „KA3 - Politinių reformų rėmimas“ pristatomi konkretūs veiksmai, skirti Programos tikslams švietimo ir mokymo srityje pasiekti. Iš šių veiksmų su švietimo ir mokymo sritimi daugiausia, bet ne išimtinai, susiję šie veiksmai:

 • mokslo ir studijų institucijose ir profesinio mokymo (PM) įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų mobilumo projektai;
 • mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektai;
 • Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų programos;
 • Erasmus+ paskolos magistrantūros studijoms;
 • strateginės partnerystės;
 • žinių sąjungos;
 • sektorių įgūdžių sąjungos;
 • gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje.

Skirsnyje „KA3 - Politinių reformų rėmimas“ taip pat pateikiama informacijos apie veiklą, susijusią su politikos analize ir tarpusavio mokymusi, būsimomis politikos inovacijų iniciatyvomis, priemonėmis ir tinklais, bendradarbiavimu su tarptautinėmis organizacijomis ir dialogu su politikos formuotojais, suinteresuotomis šalimis ir suinteresuotųjų šalių organizacijomis, kuri bus remiama pagal programą Erasmus+ prisidedant prie švietimo ir mokymo sistemų plėtotės. Ši veikla bus vykdoma skelbiant specialius kvietimus teikti paraiškas, kuriuos tiesiogiai administruos Europos Komisija arba vykdomoji agentūra. Dėl išsamesnės informacijos žr. Komisijos ir vykdomosios agentūros svetaines.