Žinių sąjungos

Veiklos pobūdis

Žinių sąjungos – tai tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatus orientuoti aukštojo mokslo ir verslo projektai, kuriais siekiama gerinti Europos inovacinius gebėjimus ir skatinti inovacijas aukštojo mokslo, verslo ir platesnėje socialinėje bei ekonominėje aplinkoje.

Žinių sąjungos projektais stengiamasi pasiekti vieną ar daugiau iš šių tikslų:

 • kurti naujus, novatoriškus ir daugiadalykius mokymo ir (arba) mokymosi metodus;
 • skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumą ir ugdyti jų verslumo įgūdžius;
 • sudaryti geresnes sąlygas keitimuisi žiniomis, jų skleidimui ir bendram kūrimui.

Pagrindiniai žinių sąjungos projektų bruožai:

 • inovacijos aukštojo mokslo srityje ir naudojantis aukštuoju mokslu kuriamos inovacijos įmonėse ir jų socialinėje ir ekonominėje aplinkoje;
 • universitetų ir įmonių bendradarbiavimo tvarumas;
 • poveikis, daromas ir projektui pasibaigus, ir ne tik Žinių sąjungos projekte dalyvaujančioms organizacijoms.

Išsamesnė informacija apie Žinių sąjungos projektus skelbiama adresu http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-2.

Projekto trukmė. 2 arba 3 metai.

Galimi paraiškos teikėjai

 • Paraiškas Žinių sąjungos projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu gali teikti bet kokia projekte dalyvaujanti organizacija, įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.
 • Mokslo ir studijų institucijos, įsisteigusios kurioje nors Programos šalyje, privalo turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).
 • Organizacijos iš šalių Partnerių gali dalyvauti Žinių sąjungos projektuose tik tuo atveju, jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia esminės pridėtinės vertės.
 • Programos šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija.
 • Šalys Partnerės – visos likusios (ne Programos) šalys.

Dalyvaujančių organizacijų skaičius

Žinių sąjungos projektuose privalo dalyvauti ne mažiau kaip 6 nepriklausomos organizacijos iš bent 3 Programos šalių; iš jų bent 2 turi būti mokslo ir studijų institucijos, o dar bent 2 – įmonės.

Kam teikti paraišką?

Briuselyje įsikūrusiai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai.

Finansavimas

Žinių sąjungos projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:

 • Projekto įgyvendinimo paramos išlaidos;
 • Kelionės ir pragyvenimo išlaidos mobilumo veiklai (jei taikoma).

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.