2020-02-20

Atradimo džiaugsmas, grįstas STEAM veiklų praktika

Atradimo džiaugsmas, grįstas STEAM veiklų praktika pagrindinė nuotrauka

2020 m. sausio mėnesį įgyvendinant 2019–2020 m. „Erasmus+“ projekte „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“ (angl. “4 elements – STEAM in early education“) numatytas veiklas, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Zuikučių“, „Kačiukų“, „Meškučių“, „Bitučių“ ir „Meškučių“ grupėse virė darbas. Paskatinti auklėtojų ugdytiniai trumpam tapo tyrinėtojais, mažaisiais menininkais, gamtosaugininkais.

Ugdydami vaikų ekologinę kultūrą, aiškinomės apie neatsakingai išmetamų atliekų žalą žmogaus sveikatai ir aplinkai. Žiūrėdami vaizdo medžiagą, vaikai sužinojo, kodėl svarbu tausoti ir saugoti gamtą ir kokiais būdais tai galima padaryti. Daug dėmesio skirta atliekų rūšiavimui: dirbdami grupelėse,  vaikai rūšiavo įvairias atliekas pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir dėjo atliekas į atitinkamos spalvos konteinerį taip ugdydami savo rūšiavimo įgūdžius ir plėtodami sveikos gyvensenos žinias. Pažiūrėję vaizdo medžiagą apie atliekų perdirbimą ir savarankiškai padarę barškučius iš panaudotų plastikinių šaukštelių, ugdytiniai įsitikino, kad didžioji dalis surūšiuotų medžiagų po perdirbimo yra prikeliamos „antram gyvenimui“.

Užsiėmimų dalyviams įdomios buvo eksperimentinės-kūrybinės veiklos su oru, vandeniu ir ugnimi: išbandyta, kaip oras gali padėti „piešti“ (dažų pūtimas šiaudeliu), aiškintasi, kodėl apvertus stiklinę su vandeniu, uždengtą popieriumi, vanduo neišsilieja, stebėta, kaip gėlė, pamerkta į spalvotą vandenį, po kurio laiko pakeičia spalvą. Spėliota, kodėl užvožus stiklinę žvakutė užgęsta, o balionai, užmauti ant butelio, į kurį įpilta sumaišyta soda su actu,  išsipučia. Ieškodami atsakymų į jiems kilusius klausimus, vaikai ne tik įgijo naujų žinių apie įvairius reiškinius ir patobulino savo kompetencijas, bet ir praplėtė savo žodyną naujais žodžiais.

Be bandymų ir eksperimentų projekte dalyvaujančių grupių ugdytiniai sausio mėnesį domėjosi žmonėmis, garsinusiais ar tebegarsinančiais mūsų šalį. Vaikai aptarė sąvoką „įžymus“, diskutavo, ką reiškia būti žymiam, bandė įvardinti, kokius žymius mokslo, meno ir kitų sričių žmones jie žino. Kiekviena projekte dalyvaujanti grupė pasirinko skirtingą asmenybę, rinko apie ją medžiagą, darė įvairius su tuo žmogumi susijusius darbelius ir, įtvirtindami įgytas žinias, padarė plakatą apie pasirinktą iškilią asmenybę. Taip vaikai sužinojo, kuo įžymūs ir nusipelnę Lietuvai yra Selemonas Paltanavičius, Ričardas Kazlauskas, Bronislovas Balčytis, Algimantas Jonas Marcinkevičius ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Muzikos salėje buvo organizuota plakatų paroda ir ugdytiniai su savo auklėtojomis galėjo susipažinti su kitų projekte dalyvaujančių grupių pasirinktu žymiu Lietuvos žmogumi ir plakatu apie jį. Pristatant Lietuvai svarbias asmenybes buvo orientuojamasi į vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuminį ugdymą(si).

Įgyvendindami projektines veiklas, siekiame skatinti ugdytinių smalsumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ir saviraišką užsiėmimuose, mokyti juos sieti teorines žinias su praktine veikla. Vaikams yra sudarytos sąlygos domėtis, abejoti, bandyti ir atrasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus ir taip formuoti(s) pamatus tolimesniam kritinės ekologinės savimonės, vertybinių prioritetų ugdymui(si) nuo mažų dienų.

Rasa Valčiukienė, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė